AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT PRZEPROWADZONY W SPOSÓB BILANSOWY

Key Energy przeprowadza pełny bilansowy audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Audyt ten obejmuje wszystkie obszary związane ze zużyciem energii w zakładzie przemysłowym.

Pełny audyt bilansowy uwzględnia specyfikę analizowanych procesów energetycznych, technologie i urządzenia oraz wymaga sporządzenia bilansu energetycznego układów, urządzeń i ciągów technologicznych, łącznie z umieszczeniem ich w budynkach, halach i uwzględnieniem zasilania całości układu z lokalnego źródła ciepła stanowiącego w wielu przypadkach również skomplikowany układ technologiczny.

Audyt pełny bilansowy obejmuje kompleksowe podejście do zagadnień gospodarki energetycznej całego zakładu przemysłowego. Ze względu na najczęściej występujące rodzaje przedsięwzięć skutkujących zmniejszeniem zużycia energii wyróżnia się następujące typy audytów.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW
PRZEMYSŁOWYCH

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW
PRZEMYSŁOWYCH

Audyt energetyczny budynków przemysłowych to jedno z podstawowych opracowań służących przedsiębiorstwom do oceny opłacalności modernizacji budynków w kontekście głębokiej termomodernizacji obiektów.

Audyt energetyczny budynku przemysłowego ma na celu wskazanie możliwych do realizacji usprawnień w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię służącą zapewnieniu w pomieszczeniach produkcyjnych warunków umożliwiających realizację odbywającego się tam procesu produkcyjnego lub technologicznego.

Audyt energetyczny budynków przemysłowych dotyczy zarówno analizy zużycia energii na cele ogrzewania jak również chłodzenia, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia.

Efektem audytu energetycznego budynków przemysłowych jest wskazanie wszystkich możliwych do realizacji usprawnień zmniejszających zapotrzebowanie na energię oraz wybór wariantu najbardziej optymalnego.

Audyt energetyczny budynków przemysłowych zawiera również analizę możliwości zastosowania w obiektach odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zakres badań i pomiarów dla audytu energetycznego budynków przemysłowych:

· Analiza zużycia i kosztów energii,
· Analiza przenikalności cieplnej przegród budowlanych,
· Analiza energochłonności instalacji wewnętrznych,
· Analiza stanu izolacji wewnętrznych sieci ciepłowniczych,
· Pomiary termowizyjne,
· Pomiary natężenia oświetlenia.

AUDYT ENERGETYCZNY WEWNĘTRZNYCH
SIECI CIEPŁOWNICZYCH

AUDYT ENERGETYCZNY WEWNĘTRZNYCH
SIECI CIEPŁOWNICZYCH

Audyt energetyczny sieci ciepłowniczych dotyczy przedsięwzięć polegających na ograniczeniu strat ciepła lub chłodu z rurociągów przesyłowych i poza poprawą izolacji cieplnych rurociągów i armatury przesyłowej mogą obejmować przedsięwzięcia polegające na zmianie tras rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków, zamianie rurociągów napowietrznych na podziemne preizolowane, itp.

Badania sieci ciepłowniczych dotyczą zarówno instalacji ciepłej wody (CO, CWU, ciepła woda technologiczna), pary technologicznej jak i rurociągów chłodniczych (woda lodowa, glikol).

Analiza sieci ciepłowniczych bazuje w głównej mierze na pomiarach termowizyjnych, pomiarach przepływów czynników grzewczych/chłodniczych oraz pomiarach sprawności elementów instalacji (sprawności wymienników, straty hydrauliczne).

Zakres badań i pomiarów dla audytu wewnętrznych sieci ciepłowniczych:

· Analiza stanu izolacji rurociągów,
· Analiza przenikalności cieplnej elementów instalacji,
· Analiza sprawności elementów instalacji,
· Pomiary termowizyjne,
· Pomiary przepływu cieczy,
· Pomiary chwilowych mocy cieplnych i chłodniczych oraz energii w cieple i chłodzie,
· Pomiary temperatur.

AUDYT ENERGETYCZNY ŹRÓDEŁ CIEPŁA,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CHŁODU

AUDYT ENERGETYCZNY ŹRÓDEŁ CIEPŁA,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CHŁODU

Audyt energetyczny źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu w swoim zakresie zawiera ocenę infrastruktury i przegląd możliwości modernizacji w obrębie urządzeń wytwarzających energię na potrzeby przedsiębiorstwa. Audyt wskazuje przedsięwzięcia, których celem będzie ograniczenie zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie, bądź energii dostarczanej do przedsiębiorstwa na granicy bilansowej.

Usprawnienia w obszarze audytu źródeł w głównej mierze skupiają się na podniesieniu sprawności wytwarzania i ograniczeniu strat energii bezpośrednio w źródle. Podstawą do wykonania audytu źródeł energii jest bilans wszystkich rodzajów energii oraz badanie sprawności urządzeń będących źródłami energii dla obiektów.

Audyt energetyczny źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu obejmuje analizę pracy taki urządzeń jak: kotły, piece, układy wytwarzania chłodu i wody lodowej i inne. W ramach opracowania dotyczącego źródeł przeprowadzana jest analiza możliwości wykorzystania energii odzyskanej z procesu produkcyjnego.

Audyt wskazuje możliwości usprawnień w obszarze źródeł oraz obejmuje analizę możliwości zastosowania w miejsce układów konwencjonalnych, układów do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak również układów poligeneracyjnych służących wytwarzaniu ciepła, energii elektrycznej i chłodu.

Zakres badań i pomiarów dla audytu źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu:


· Analiza kosztów zakupu energii,
· Sporządzenie bilansu zużycia wszystkich rodzajów energii,
· Analiza stanu infrastruktury w obszarze źródeł energii,
· Analiza sprawności wytwarzania ciepła (para technologiczna, ciepła woda technologiczna) i chodu (woda    lodowa, woda chłodnicza, pary czynnika chłodniczego),
· Analiza możliwości zastosowania układów kogenerecyjnych, trigeneracyjnych i poligeneracyjnych,
· Analiza możliwości zastosowania fotowoltaiki,
· Pomiary sprawności kotłów,
· Pomiary bilansujące przepływ energii (temperatura, przepływ cieczy, powietrza),
· Pomiary parametrów pracy układów wytwarzania chłodu (moc elektryczna, moc chłodnicza, przepływ,    temperatura),
· Pomiary jakości energii zasilającej przedsiębiorstwo. 

AUDYT ENERGETYCZNY PROCESÓW
TECHNOLOGICZNYCH

AUDYT ENERGETYCZNY PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Audyt dotyczący procesu technologicznego to analiza i ocena potencjału oszczędności zużycia energii w obrębie specyficznego procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Ze względu na zróżnicowanie procesów produkcyjnych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach jest to również jedna z najtrudniejszych do zdefiniowana procedur audytowych. Audyt tego rodzaju stanowi kompleksową analizę potencjału technologicznego przedsiębiorstwa, która zawiera ocenę parku maszynowego oraz stosowanych procedur pod kątem zużycia i przepływów energii.

Audyt procesu technologicznego wykorzystywany jest do przedstawienia konkretnych propozycji dotyczących usprawnień istniejących procesów i technologii, jak również pod kątem możliwości wykorzystania nowych technologii. Opracowanie wskazuje obszary, w których przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia, oraz te, które mogą stać się podstawą dalszego rozwoju poprzez wykorzystanie najlepszych praktyk w dziedzinie rozwiązań energooszczędnych.

Przeprowadzona analiza procesu technologicznego pozwala zidentyfikować obszary największego zużycia oraz strat energii, co w konsekwencji umożliwia wprowadzenie procedur nadzoru, kontroli i ograniczania nieustalonych przepływów energii. Audyt wskazuje środki poprawy efektywności energetycznej w obszarze procesu technologicznego, uwzględniając kryteria ekonomiczne przy ocenie zasadności ich wdrażania.

Zakres badań i pomiarów dla audytu procesów technologicznych:

· Analiza możliwości wykorzystania dokumentów BAT przy danym procesie technologicznym,
· Analiza zużycia mediów energetycznych przez urządzenia technologiczne,
· Analiza możliwości usprawnień w obrębie istniejących urządzeń,
· Analiza sprawności urządzeń pracujących w obrębie procesu technologicznego (pompy, silniki, wentylatory, wymienniki),
· Analiza możliwości wymiany urządzeń technologicznych na maszyny o większej efektywności energetycznej,
· Analiza możliwości zmiany procedur w procesie technologicznym,
· Pomiary mocy urządzeń,
· Pomiary przepływów, temperatur,
· Pomiary punktów pracy pomp, wentylatorów itp.

AUDYT ELEKTROENERGETYCZNY

AUDYT ELEKTROENERGETYCZNY

Audyt elektroenergetyczny obiektu przemysłowego dotyczy identyfikacji i oceny możliwości racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w granicy bilansowej przedsiębiorstwa. Analizą objęty jest sposób zasilania obiektów w energię elektryczną, urządzenia dystrybuujące energię elektryczna w obrębie zakładu oraz urządzenia bezpośrednio pobierające energię elektryczną.

Wśród urządzeń będących obiektem badań są: infrastruktura rozdzielcza wszystkich poziomów napięć, układy kompensacji energii biernej, transformatory, napędy elektryczne, pompy, systemy wytwarzania sprężonego powietrza, wentylatory, układy klimatyzacji i wentylacji, systemy oświetleniowe i inne.

W celu wykonania audytu elektroenergetycznego konieczne jest sporządzenie rozpływu mocy, który służy do identyfikacji obszarów największego zużycia energii elektrycznej. W przypadku braku układów pomiarowych w wewnętrznej sieci zasilającej przedsiębiorstwa wymaga to wykonania specjalistycznych pomiarów za pomocą urządzeń kontrolnych i okresowo montowanych układów pomiarowych.

Audyt elektroenergetyczny pozwala wskazać punkty o zwiększonej energochłonności i nakreśla możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej w tych obszarach. Opracowanie poddaje ocenie strukturę sieci zasilającej, również pod kątem niezawodności i pewności zasilania oraz bezpieczeństwa. Analizie polega równie praca układów kompensacji mocy biernej oraz gospodarka mocą bierną w obrębie granicy bilansowej przedsiębiorstwa. Efektem audytu jest wskazanie wszystkich możliwych usprawnień w obszarze zasilania, dystrybucji i zużycia energii elektrycznej.

Zakres badań i pomiarów dla audytu elektroenergetycznego:

· Opis i analiza wewnętrznych sieci zasilających,
· Analiza pewności zasilania i bezpieczeństwa,
· Analiza pomiarów pod kątem jakości energii,

· Analiza strat urządzeń rozdzielczych (transformatory),
· Analiza gospodarki mocą bierną,
· Analiza energochłonności systemów wytwarzania sprężonego powietrza,
· Analiza energochłonności systemu oświetlenia,

· Analiza energochłonności układów wentylacji, klimatyzacji i odpylania,
· Analiza energochłonności napędów elektrycznych, pomp, wentylatorów, dmuchaw itp.,
· Pomiary jakości energii,
· Pomiary mocy i zużycia energii elektrycznej urządzeń,

· Pomiary przepływów powietrza i cieczy,
· Pomiary nieszczelności sprężonego powietrza,
· Pomiary synchronizowane pracy sprężarek.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest dokumentem umożliwiającym uzyskanie informacji o potencjale oszczędności energii we wszystkich obszarach elektroenergetycznych przedsiębiorstwa.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW


Key Energy wykonuje audyt energetyczny budynków na potrzeby termomodernizacji oraz uzyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT

Logo Key Energy - efficiency solutions

BIURO
Ostrowskiego 30/44
53-238 Wrocław

ZADZWOŃ DO NAS
+48 665 471 348

NAPISZ
biuro@keyenergy.pl

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT

BIURO
Ostrowskiego 30/44
53-238 Wrocław

ZADZWOŃ DO NAS
+48 665 471 348