AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Dzięki zrealizowaniu procedury audytu energetycznego przedsiębiorstwa w firmie możliwe jest prowadzenie racjonalnej, zrównoważonej i efektywnej polityki energetycznej przedsiębiorstwa.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest dokumentem umożliwiającym uzyskanie informacji o potencjale oszczędności energii we wszystkich obszarach elektroenergetycznych przedsiębiorstwa.

Dzięki zrealizowaniu procedury audytu energetycznego przedsiębiorstwa w firmie możliwe jest prowadzenie racjonalnej, zrównoważonej i efektywnej polityki energetycznej przedsiębiorstwa.

Ogłoszona w dniu 20 maja 2016 roku znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej, nałożyła na określoną kategorię przedsiębiorstw obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Zgodnie z zapisami ustawy obowiązek ten należy dopełnić co 4 lata, a termin zrealizowania pierwszego audytu ustalono na 30 września 2017 roku. Zawiadomienie o wykonaniu audytu wraz z informacją o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii należy złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Nakładając na przedsiębiorców obowiązek wykonania audytu, ustawa o efektywności energetycznej zaimplementowała do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Komisji Europejskiej i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku, która zobowiązuje kraje członkowskie UE do wykonania szeregu działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Ogłoszona w dniu 20 maja 2016 roku znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej, nałożyła na określoną kategorię przedsiębiorstw obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Zgodnie z zapisami ustawy obowiązek ten należy dopełnić co 4 lata, a termin zrealizowania pierwszego audytu ustalono na 30 września 2017 roku.

KTÓRE PRZEDSIĘBIORSTWA MUSZĄ WYKONAĆ
AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA?

ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY OBOWIĄZKOWY AUDYT ZOBOWIĄZANE SĄ WYKONAĆ PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE W JEDNYM Z DWÓCH OSTATNICH LAT OBROTOWYCH:

zatrudniały średniorocznie 250 osób

osiągały roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów usług i operacji finansowych przekraczający równowartość 50 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu przekraczały równowartość 43 mln euro

Należy również pamiętać, że pomimo upłynięcia terminu złożenia audytów (30 września 2017) przedsiębiorstwo, które w ostatnim roku obrotowy wypełniło warunki zobowiązujące do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa (liczba zatrudnionych osób lub przychód i suma aktywów) ma obowiązek przeprowadzenia audytu.

KTÓRE PRZEDSIĘBIORSTWA MUSZĄ WYKONAĆ AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA?

Musisz wykonać audyt jeżeli zatrudniasz średniorocznie 250 osób lub osiągasz roczny obrót netto przekraczający równowartość 50 mln euro.

PRZEDSIĘBIORSTWA ZWOLNIONE
Z OBOWIĄZKU WYKONANIA
AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Ustawa przewiduje że zwolnione z obowiązku wykonania audytu są przedsiębiorstwa, które:

• wprowadziły system zarządzania energią ISO 50001 i wykonały w jego ramach audyt energetyczny przedsiębiorstwa

• wprowadziły system zarządzania środowiskowego i wykonały w jego ramach audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

NIE WYKONAŁEM AUDYTU
ENERGETYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej w przypadku niedopełnienia obowiązku wykonania audytu, Prezes URE ma możliwość nałożenia na przedsiębiorstwo kary w wysokości do 5% rocznego przychodu przedsiębiorstwa.

JEŻELI TWOJE PRZEDSIĘBIORSTWO NIE WYKONAŁO JESZCZE AUDYT
ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA NIE ZWLEKAJ, WYKONAJ AUDYT JUŻ DZIŚ!

NIE WYKONAŁEM AUDYTU ENERGETYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej w przypadku niedopełnienia obowiązku wykonania audytu, Prezes URE ma możliwość nałożenia na przedsiębiorstwo kary w wysokości do 5% rocznego przychodu przedsiębiorstwa.

ZAKRES AUDYTU ENERGETYCZNEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA WYKONYWANEGO
PRZEZ KEY ENERGY:

ZAKRES WYKONYWANEGO PRZEZ FIRMĘ KEY ENERGY AUDYTU JEST ZGODNY Z WYMAGANIAMI USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ZAWIERA:

• Przegląd i bilans co najmniej 90% energii zużywanej przez przedsiębiorstwo wraz z analizą kosztów energii,

• Opis i ocenę obecnie zainstalowanych instalacji wytwarzania i dystrybucji energii (energia elektryczna, cieplna, chłód) oraz najbardziej energochłonnych urządzeń i instalacji,

• Propozycje modernizacji w obszarach źródeł energii, dystrybucji energii, transportu, budynków, produkcji wraz z określeniem potencjału możliwych oszczędności energii,

• Analizę ekonomiczną zaproponowanych modernizacji, przeprowadzoną w oparciu o takie wskaźniki jak Wartość Bieżąca Netto (NPV), Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), Prosty Okres Zwrotu (SPBT), czy Dynamiczny Koszt Jednostkowy Redukcji Emisji CO2 (DGC)

• Określenie polityki energetycznej przedsiębiorstwa, czyli scenariusza działań poaudytowych w kontekście wniosków wynikających z audytu.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonywany jest na podstawie reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo, uzupełnionych w zależności od potrzeb o informacje uzyskane na podstawie wyrywkowych pomiarów instalacji wykonanych przez audytora.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA Z KEY ENERGY:

  • przegląd i bilans co najmniej 90% energii,
  • analiza kosztów energii,
  • opis i ocena obecnie zainstalowanych instalacji wytwarzania i dystrybucji energii oraz najbardziej energochłonnych urządzeń i instalacji,
  • propozycje modernizacji w obszarach źródeł energii, dystrybucji energii, transportu, budynków, produkcji wraz z określeniem potencjału możliwych oszczędności energii,
  • analiza ekonomiczna zaproponowanych modernizacji,
  • określenie polityki energetycznej przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonywany jest na podstawie reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych udostępnionych przez przedsiębiorstwo, uzupełnionych w zależności od potrzeb o informacje uzyskane na podstawie wyrywkowych pomiarów instalacji wykonanych przez audytora.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT PRZEPROWADZONY W SPOSÓB BILANSOWY

Key Energy przeprowadza pełny bilansowy audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Audyt ten obejmuje wszystkie obszary związane ze zużyciem energii w zakładzie przemysłowym.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW


Key Energy wykonuje audyt energetyczny budynków na potrzeby termomodernizacji oraz uzyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT

Logo Key Energy - efficiency solutions

BIURO
Ostrowskiego 30/44
53-238 Wrocław

ZADZWOŃ DO NAS
+48 665 471 348

NAPISZ
biuro@keyenergy.pl

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT

BIURO
Ostrowskiego 30/44
53-238 Wrocław

ZADZWOŃ DO NAS
+48 665 471 348

NAPISZ
biuro@keyenergy.pl